fbpx

Regulamin konkursu “Patent na trudny czas” 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest firma Miejskie Ziele Małgorzata Domeracka z siedzibą w Warszawie, ul. Skarbka z Gór, nr 67B, lok. 33, kod pocztowy 03-287, NIP: 7392317929

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. 

Warunki uczestnictwa 

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 

6. Konkurs trwa do 14.11.2022 do godziny 16.00

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 15.11.2022 o 10.30 podczas live w grupie “Teren Projektanta”:  https://www.facebook.com/groups/450649011933188 . 

8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/terenprojektanta

9. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a: Teren Projektanta: https://www.facebook.com/terenprojektanta

Zadanie konkursowe 

10. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie “JAKI JEST TWÓJ POMYSŁ NA ZMIANY W PRACOWNI NA TRUDNY CZAS?” i przesłanie odpowiedzi na adres email: malgosia@terenprojektanta.pl

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

12. W konkursie zostanie wyłonionych jeden zwycięzca.

13. Najciekawsza praca konkursowa zostanie wybrana przez jury konkursu w składzie: Małgorzata Domeracka, Marta Dembińska i Elżbieta Kot-Singh. 

14. Zwycięzca  Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości email, przekazanej na adres z którego wpłynęła zgłoszenie. 

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach. 

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie. 

Nagroda 

17. Nagrodą w konkursie jest talon wartości 1500 zł na udział w Akademii Dochodowej Pracowni w pakiecie “Premium”. Talon dotyczy najbliższej uruchomionej edycji Akademii. 

18. Nagrodę zostanie przekazana drogą mailową, na adres email z którego wpłynęło zgłoszenie konkursowe. 

19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 18.11.2022  po tym czasie Nagroda traci ważność. 

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage. 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada. 

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody. 

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje 

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: malgosia@terenprojektanta.pl. 

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis “Konkurs na Facebooku”.

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

Obowiązek informacyjny 

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma Miejskie Ziele Małgorzata Domeracka z siedzibą w Warszawie, ul. Skarbka z Gór, nr 67B, lok. 33, kod pocztowy 03-287, NIP: 7392317929. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: malgosia@terenprojektanta.pl.

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). 

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

Postanowienia końcowe 

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a). 

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu